OO Design / 18.05.2017

Singleton Pattern đảm bảo một lớp (class) chỉ khởi tạo một và chỉ một instance trên toàn hệ thống sao cho tất cả các request đều dùng chung instance này. Để thực hiện được điều này, bạn cần phải sử dụng một biến...

OO Design / 16.05.2017

Theo như định nghĩa của Gang of Four: "Abstract Factory cung cấp một interface để tạo ra một hệ thống object có liên quan đến nhau mà không cần đề cập đến các lớp chi tiết". Ví dụ Trong thực tế, đôi khi bạn không...

OO Design / 15.05.2017

Factory method là phương pháp dùng một method chung để các tạo object mới thay vì dùng constructor. Method tạo đối tượng này dựa vào tham số truyền vào để tạo ra object có kiểu khác nhau tại thời điểm runtime....