OO Design / 05.07.2017

Use-case là gì? (Nếu bạn đã hiểu khái niệm này có thể bỏ qua) Use case là một thuật ngữ mang ý nghĩa là một yêu cầu chúc năng của hệ thống. Use case mô tả sự tương tác giữa các...