OO Design / 02.07.2017

Trong OO design, Cohesion là thuật ngữ chỉ độ liên quan của các trách nhiệm của một class đối với class đó. Ví dụ: trách nhiệm của class Car bao gồm: (a) start engine (b) run engine (c) drive Dễ thấy, trách...

OO Design / 02.07.2017

Coupling là thuật ngữ dùng để chỉ độ mạnh của một class được kết nối đến, có hiểu biết về, hoặc dựa trên class khác. Một class có couling thấp (low coupling) nghĩa là class ấy không phụ thuộc quá...

OO Design / 01.07.2017

Creator là một phương pháp xác định việc giao responsibility cho một class B để tạo ra instance của class A. Để xác định điều này, ta dựa vào một trong các điều kiện sau: - B kết hợp với A....