OO Design / 26.06.2017

Template Method Pattern cho phép lập trình viên định nghĩa cấu trúc, khung sườn của thuật toán. Những lớp con sẽ kế thừa khung sườn này và bổ sung những phần còn thiếu. Ví dụ tôi sẽ hiện thực thuật toán...

OO Design / 26.06.2017

Trong thực tế, rất nhiều trường hợp bạn phải lưu trạng thái của các đối tượng và phục hồi lại như cũ. Ví dụ khi phát triển game, bạn cần phải làm điều này nếu game của bạn hỗ trợ...

OO Design / 26.06.2017

State là trạng thái của đối tượng hay hệ thống nào đó. Ví dụ trạng thái của một bóng đèn gồm có tắt, mở, cháy; trạng thái của một nhân vật gồm có đi, đứng, chạy, nhảy, rơi. State Pattern...

OO Design / 25.06.2017

Một class diagram có thể chứa hàng trăm class, một application cũng có hàng trăm hàng ngàn responsibility cần phải hiện thực và rất nhiều class diagram. Trong quá trình design, khi cần định nghĩa các tương tác giữa các...