OO Design / 24.06.2017

Mô hình Iterator là một dạng vòng lặp, giúp bạn duyệt qua các phần tử một cách tuần tự trong một đối tượng Composite Class diagram Iterator: là interface định nghĩa các phương thứ duyệt qua các phần tử. ConcreteIterator: Implement các phương thức của interface Iterator Lưu...

OO Design / 23.06.2017

Đây là một mẫu pattern khá đặc biệt và thường được sử dụng trong khi viết các chương trình phân tích cú pháp (parser). Các parser này đôi khi dùng cho compiler hoặc đôi khi đơn giản chỉ là dùng...

OO Design / 22.06.2017

Command pattern giúp đóng gói các command thành các object đồng thời hiện thực logic cho những command này. Có thể xem command như một lệnh được thông báo đến một đối tượng để nói đối tượng đó thực hiện...