OO Design / 25.06.2017

Một class diagram có thể chứa hàng trăm class, một application cũng có hàng trăm hàng ngàn responsibility cần phải hiện thực và rất nhiều class diagram. Trong quá trình design, khi cần định nghĩa các tương tác giữa các...

OO Design / 24.06.2017

Mô hình Iterator là một dạng vòng lặp, giúp bạn duyệt qua các phần tử một cách tuần tự trong một đối tượng Composite Class diagram Iterator: là interface định nghĩa các phương thứ duyệt qua các phần tử. ConcreteIterator: Implement các phương thức của interface Iterator Lưu...