OO Design / 23.06.2017

Đây là một mẫu pattern khá đặc biệt và thường được sử dụng trong khi viết các chương trình phân tích cú pháp (parser). Các parser này đôi khi dùng cho compiler hoặc đôi khi đơn giản chỉ là dùng...

OO Design / 22.06.2017

Command pattern giúp đóng gói các command thành các object đồng thời hiện thực logic cho những command này. Có thể xem command như một lệnh được thông báo đến một đối tượng để nói đối tượng đó thực hiện...

OO Design / 21.06.2017

Định nghĩa ra một object (Mediator) để làm trung tâm cho mọi tương tác hay giao tiếp giữa các object tham gia (Colleage). Bằng cách này, việc xử lý tương tác giữa các colleague object được xử lý độc lập...

OO Design / 21.06.2017

Stragegy là một design pattern trong đó cái tên có thể thể hiện rõ ràng đặc điểm của nó. Khi bạn đánh cờ, bạn có nhiều chiến thuật để đánh; khi bạn chơi game, bạn cũng có nhiều chiến thuật...

OO Design / 20.06.2017

Nếu bạn hay chơi game chiến thuật, hẳn bạn sẽ biết "observer" có nghĩa là do thám, quan sát. Mỗi khi có động tĩnh gì từ quân thù, các observer sẽ thông báo lại cho phe mình biết. Observer pattern cũng...