OO Design / 06.06.2017

Thực ra sẽ là rất dài dòng để bàn luận về vấn đề này, tuy nhiên tôi xin trình bày thật ngắn gọn để các bạn dễ hiểu và quan trọng là dễ nhớ. Adapter: dùng để THỐNG NHẤT việc giao tiếp từ các object...

OO Design / 06.06.2017

Về mặt khái niệm, Proxy đóng vai trò như một đường hầm từ hệ thống nội tại (*) để kết nối với các hệ thống khác. Proxy đảm bảo dữ liệu đi thông qua nó đáp ứng đúng theo tiêu...

OO Design / 03.06.2017

Facade Pattern: Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher-level interface that makes the subsystem easier to use (GOF) Facade pattern định nghĩa một giao diện chung đơn giản cho các hệ thống...