OO Design / 01.06.2017

Flyweight pattern được sử dụng chủ yếu để giảm số lượng object được tạo ra nhằm tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống. Pattern này cố gắng tái sử dụng những object đã tạo...

OO Design / 01.06.2017

Composite pattern dùng để tổ chức lưu giữ một tập hợp đối tượng có cấu trúc cha con theo mô hình cây phân lớp. Ví dụ như một văn bản XML bao gồm nhiều tag khác nhau, mỗi tag lại...

OO Design / 30.05.2017

Là mẫu pattern giúp bạn chuyển đổi interface của một class sang một interface khác phù hợp với yêu cầu hơn. Giải quyết vấn đề không tương thích giữa hai giao diện, cho phép các lớp có giao diện khác nhau...

OO Design / 28.05.2017

Giả sử bạn có một method xử lý phức tạp bao gồm nhiều công việc. Mỗi công việc lại có thể có nhiều option để xử lý khác nhau. Ví dụ như muốn trình bày menu món ăn của một nhà hàng trên một...

OO Design / 24.05.2017

Đôi khi trong thực tế bạn phải tạo ra một số object phức tạp. Giả sử bạn viết một trò chơi sản xuất xe hơi. Một chiếc xe hơi sẽ bao gồm các bộ phận như sau: Thân xe, Máy, Bánh xe....