OO Design / 21.05.2017

Theo như Gang Of Four (GOF), Decorator là mẫu thiết kế cho phép thêm các thao tác mới vào object có sẵn một cách linh động. Trong quá trình làm việc, các bạn sẽ gặp những vấn đề hay thay đổi từ customer....

OO Design / 20.05.2017

Prototype pattern là một pattern thuộc nhóm Creational Patterns. Mục đích là để tạo ra một object mới từ object mẫu ban đầu (clone object) mà không cần dùng đến các toán tử new hoặc constructor của ngôn ngữ lập trình. Vận...

OO Design / 18.05.2017

Singleton Pattern đảm bảo một lớp (class) chỉ khởi tạo một và chỉ một instance trên toàn hệ thống sao cho tất cả các request đều dùng chung instance này. Để thực hiện được điều này, bạn cần phải sử dụng một biến...