Sử dụng async và await trong C#

 

Có 3 thằng bé chơi với nhau trò chơi tính nhẩm:

  • Một đứa làm trọng tài đếm giờ
  • Hai đứa còn lại tính nhẩm một biểu thức
  • Đứa nào tính ra trước thì thắng

Để mô tả trò chơi trên, bạn thử xem chương trình dưới đây, cài đặt bằng asyncawait:

  • async là từ khóa được đặt trước một method để chỉ định với compiler rằng method này được chạy bất đồng bộ, ở bên trong phần cài đặt nó sẽ được phép dùng từ khóa await.
  • await là từ khóa được đặt trước một lời gọi hàm nhằm chỉ định với compiler rằng phải chờ cho đến khi hàm được await thực hiện xong mới tiếp tục chạy các chỉ thị còn lại.

Kết quả chương trình:

Hy vọng qua bài này bạn sẽ hiểu cách sử dụng async  và await 🙂

No Comments

Post A Comment