OO Design / 30.05.2017

Là mẫu pattern giúp bạn chuyển đổi interface của một class sang một interface khác phù hợp với yêu cầu hơn. Giải quyết vấn đề không tương thích giữa hai giao diện, cho phép các lớp có giao diện khác nhau...